01/06/2017

Tài liệu quản trị doanh nghiệp 2017

2017

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Công bố thông tin về việc nhận GCHSHCP đối với cổ đông chưa lưu ký liên quan đến trả cổ tức bằng cổ phiếu 2016

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ - 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ - 2017

Báo cáo tình hình QTCT 6 tháng đầu năm 2017

Thông báo tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đối với cổ đông chưa lưu ký

Thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM về việc giải thể của Công ty TNHH Phát triển Gamuda - Nam Long

Công bố thông tin chốt DSCD để trả cổ tức 2016 + Phát hành CP để trả cổ tức & thưởng cho NLD

Nghị quyết HĐQT v/v trả cổ tức bang tiền mặt, cổ phiếu và phát hành cổ phiếu ESG

Thông báo giao dịch Cổ phiếu của Cổ đông

Kết quả thông tin - tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 2017

-------

Tài liệu đại hội đồng cổ đông 2017

01. Thư mời họp đại hội đồng cổ đông

02. Chương trình họp đại hội đồng cổ đông

03. Giấy uỷ quyền tham dự đại hội đồng cổ đông

04. Quy chế làm việc tại đại hội đồng cổ đông

05. Thể lệ biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông

06. Thông báo bầu bổ sung ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021

07. Giấy đề cử thành viên ban kiểm soát

08. Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên

09. Báo cáo của hội đồng quản trị 2016

10. Báo cáo của ban kiểm soát 2016

11. Tờ trình của ban kiểm soát thông qua báo cáo năm 2016

12. Báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2016

13. Kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận 2017

16. Tờ trình ban kiểm soát v/v chọn đơn vị kiểm toán 2017

17. Tờ trình của HĐQT v/v phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2016

18. Tờ trình của HĐQT về ESG

19. Đề cử thành viên ban kiểm soft Đặng Hồng Tân

20. SYLL - Ban kiểm soát - Đặng Hồng Tân

21. Đề cử thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Lưu Tuyền

22. SYLL - Ban kiểm soát - Nguyễn Lưu Tuyền

23. Tóm tắt thông tin bầu cử Ban kiểm soát

24. Tờ trình của HĐQT về bầu Ban kiểm soát

25. Tờ trình của HĐQT về các vấn đề cần biểu quyết

-------

Báo cáo thường niên 2016  công bố ngày 28/03/2017

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự đại hội cổ đông công bố ngày 15/03/2017

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng xác nhận sở hữu chứng khoán công bố ngày 09/03/2017

Báo cáo tài chính hợp riêng năm 2016. công bố ngày 09/03/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016. công bố ngày 09/03/2017

Thông báo chốt danh sách cổ đông phục vụ đại hội đồng cổ đông 2017. công bố ngày 06/03/2017

Thông báo giao dịch Cổ phiếu NLG. công bố ngày 21/02/2017

Báo cáo tài chính hợp riêng Quý IV 2016. công bố ngày 20/02/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV 2016. công bố ngày 20/02/2017

Tình hình quản trị Công ty 2016. công bố ngày 24/01/2017

2016

Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 đối với cổ đông chưa lưu ký. công bố ngày 20/12/2016

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1. công bố ngày 06/12/2016

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách sở hữu CK. công bố ngày 28/11/2016

Thông báo chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1/2016. công bố ngày 23/11/2016

Nghị quyết HĐQT về sửa đổi, bổ sung quy chế quản trị công ty. công bố ngày 23/11/2016

Báo cáo tài chính riêng Quý 3 - 2016. công bố ngày 20/10/2016

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 - 2016. công bố ngày 20/10/2016

Thay đổi Giấy phép kinh doanh lần 15 công bố ngày 05/09/2016

Quyết định niêm yết bổ sung từ HOSE công bố ngày 25/08/2016

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của VSD công bố ngày 23/08/2016

Nghị quyết HĐQT v/v tạm ứng cổ tức năm 2016 công bố ngày 16/08/2016

Thông báo v/v thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành công bố ngày 12/08/2016

Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét 06.2016 công bố ngày 09/08/2016

Báo cáo tài chính riêng đã soát xét 06.2016 công bố ngày 09/08/2016

Thông tin về phát hành cổ phiếu cho CBCNV NAM LONG công bố ngày 02/08/2016

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2016 công bố ngày 27/07/2016

- Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2-2016 công bố ngày 20/07/2016

- Báo cáo tài chính riêng Quý 2-2016

- Ông Nguyễn Nam đầu tư cổ phiếu Nam Long.

- Điều lệ Công ty 05/2016.

- Thông báo chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 đối với Cổ đông chưa lưu ký.

- Bá​o cá​o tà​i chín​h hợp​ nhấ​t Quý​ I-2016

- Bá​o cá​o tà​i chí​nh riê​ng Quý​ I-2016

2015

- Công bố thông tin v/v phát hành trái phiếu chuyển đổi.

- Điều lệ công ty Nam Long 09-2015.

- Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của Ông Châu Quang Phúc.

- Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của Bà Lương Thị Kim Thoa.

- Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan.

- Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015.

- Thông tin giao dịch cổ phiếu của Ông Châu Quang Phúc.

- Thông tin giao dịch cổ phiếu của Bà Lương Thị Kim Thoa.

- Thông tin giao dịch cổ phiếu của Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan.

- Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của Ông Vương Thuận.

- Công bố thông tin danh sách người có liên quan TV-HĐQT

- Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến bằng văn bản.

- Thông tin giao dịch cổ phiếu của Ông Vương Thuận.

- Giấy ủy quyền biểu quyết cho cá nhân.

- Giấy ủy quyền bieru quyết cho Tổ chức.

06. Sơ yếu lý lịch Ông Linson Lim.

05. Giấy đề cử thành viên Hội đồng quản trị - Ông Linson Lim.

04. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng Cổ Đông.

03. Phiếu lấy ý kiến Cổ Đông.

02. Tờ trình Hội đồng quản trị.

01. Nghị Quyết HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên.

------------------------------------

- Thông báo về việc thay đổi giấy phép kinh doanh.

- Thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức.

- Thông báo v/v giao dịch Cổ phiếu của Bà Ngô Thị Ngọc Liễu.

- Thông báo v/v giao dịch Cổ phiếu của Ông Vương Thuận

- Thông báo v/v thay đổi giấy phép kinh doanh.

- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và tạm ứng cổ tức đợt I năm 2015.

- Công văn mở Room

- Báo cáo về sở hữu của Cổ đông lớn.

- Tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015.

- Nghị quyết phê duyệt chọn đơn vị thi công công trình các dự án; ký hợp đồng với đơn vị tư vấn giám sát cho dự án Flora.

- Nghị quyết phê duyệt việc ký kết hợp đồng với Công ty Nam Long ADC cho công tác tổng thầu EPC.

- Công bố thông tin v/c miễn nhiệm Giám đốc điều hành.

- Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu.

- Công bố thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

- Công bố thông tin chọn kiểm toán viên 2015

- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long 2015

- Thông báo v/v trả cổ tức đợt 2

- Thông báo v/v phát hành cổ phiếu ESOP

- Thông báo v/v ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

- Thông báo v/v chốt danh sách Cổ đông trả cổ tức và Mẫu đề nghị chuyển khoản.

- Thông báo v/v bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị

- Công bố thông tin về biên bản họp và nghị quyết ĐHĐQT 2015

- Thông báo v/v chốt tỉ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài

-------

Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông 2015

- 01 Thư mời họp đại hội đồng cổ đông 2015.

- 02 Quy chế làm việc tại đại hội đồng cổ đông 2015.

- 03 Thể lệ biểu quyết và bầu cử

- 04 BOM - Sự kiện nổi bật năm 2014.

- 05 Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014.

- 06 Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.

- 07 Tờ trình báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2014.

- 08 Tờ trình Hội đồng quản trị - các nội dung cần biểu quyết 2015.

- 09 Tờ trình kế hoạch kinh doanh - Phương án phân phối lợi nhuận 2015.

- 10 Tờ trình cho Hội đồng quản trị phát hành cổ phiếu cho nhân viên.

- 11 Tờ trình Hội đồng quản trị - sửa đổi bổ sung điều lệ.

- 12 Tờ trình hội đồng quản trị - các nội dung cần biểu quyết đại Hội đồng cổ đông.

- 13 Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

- 14 Tờ trình ban kiểm soát.

- 15 Giấy đề cử thành viên hội đồng quản trị.

- 21 Tờ trình của Hội đồng quản trị về ESOP và ESG

- 22 Tóm tắt thông tin bầu cử hội đồng quản trị

- 23 Tờ trình HĐQT về bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị

- 24 Giấy yêu cầu bổ sung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

- 25 Tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ

- 27 Chính sách ESG và thông tin ứng viên.

-------

- Công bố triệu tập đại hội đồng cổ đông.

- Công bố v/v Miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị.

- Công bố v/v bổ nhiệm tổng giám đốc.

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng

- Thông báo v/v chốt ds cổ đông để tổ chức đại Hội đồng cổ đông 2015.

- Thông báo v/v thay đổi giấy phép kinh doanh.

- Báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2014.

- Công bố thông tin v/v thay đổi số lượng CP có quyền biểu quyết.

- HSX thông báo v/v thay đổi niêm yết.

- Công bố thông tin v/v bổ nhiệm chức vụ Quyền TGĐ.

- Công bố thông tin v/v bổ nhiệm nhân sự chủ chốt.


2014

- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chào mua.

- Báo cáo kết quả chào mua CP đợt II.

- Danh sách CP các Công ty con đã đăng ký bán Đợt II.

- Công bố thông tin v/v đầu tư vào Công ty Nam Phan.

- Công bố thông tin v/v miễn nhiệm Tổng giám đốc.

- Phê duyệt chọn đơn vị thi công dự án.

- Công bố thông tin v/v thoái vốn tại Nam Long Mipha.

- Công bố thông tin v/v chào mua CP đợt II.

- Công văn tiếp tục chào mua CP đợt II.

- Báo cáo kết quả chào mua CP đợt I.

- Danh sách CP các Công ty con đã đăng ký bán Đợt I.

- Thông báo v/v tạm ứng cổ tức đợt I 2014.

- Công bố thông tin v/v chào mua cổ phiếu công khai.

- Công bố thông tin v/v tăng vốn dự án Nguyên Sơn.

- Giải trình kết quả kinh doanh đến 30/06.

- Công bố thông tin v/v phát hành trái phiếu thành công.

- Công bố thông tin v/v chọn đơn vị kiểm toán.

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6th đầu năm 2014.

- Công bố thông tin v/v hoán đổi cổ phiếu của các Công ty con.

- Công bố thông tin v/v phát hành trái phiếu.

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013.

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6th cuối năm 2013.

- Quyết định v/v ban hành cơ cấu tổ chức của Công ty Nam Long.

- Tờ trình ĐHĐCĐ - các nội dung cần biểu quyết.


2013

- Công bố thông tin v/v điều chỉnh thời gian dự kiến hoàn thành việc phát hành riêng lẻ.

- Công bố thông tin v/v bổ nhiệm Giám đốc tài chính.

- Công bố thông tin v/v điều chỉnh tỷ lệ room nhà đầu tư nước ngoài.

- Công bố thông tin v/v Thành lập tiểu ban kiểm soát nội bộ.

- Giải trình kết quả kinh doanh quý III 2013.

- Nghị quyết HĐQT v/v phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

- Nghị quyết ĐHĐCĐ 2013.

- Công bố biên bản kiểm phiếu của ĐHĐCĐ 2013.

- Thành lập tiểu ban về lương thưởng nhân sự và quan hệ đối ngoại.

- Công văn giải trình về thành viên HĐQT (Ông Bùi Đức Khang).

- Công bố thông tin v/v bổ nhiệm Tổng giám đốc.

- Công bố thông tin v/v phát hành trái phiếu riêng lẻ.

- Giải trình kết quả kinh doanh quý II 2013.

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6th đầu năm 2013.