Các vị trí đang tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Ngày đăng tuyển
Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án Tp. Hồ Chí Minh 16/09/2022
Quản Lý, Kế Hoạch & Ngân Sách Tp. Hồ Chí Minh 16/09/2022
Trưởng Phòng, Tài Chính - Nam Long Land Tp. Hồ Chí Minh 16/09/2022
Giám Đốc, Quản Lý Dự Án Tp. Hồ Chí Minh 16/09/2022
Chuyên Viên Cấp Cao, Pháp Lý Phát Triển Đất Tp. Hồ Chí Minh 16/09/2022
Kỹ Sư Cấp Cao, Kế Hoạch và Điều Phối Tp. Hồ Chí Minh 16/09/2022
Trưởng Phòng, Pháp Lý Dự Án Tp. Hồ Chí Minh 16/09/2022
Trưởng Phòng Quản Lý Thiết Kế Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh 16/09/2022
Trưởng Phòng Xây Dựng Quản Lý Dự Án (Hạ Tầng & Cảnh Quan) Tp. Hồ Chí Minh 16/09/2022
Trưởng Phòng, Pháp Lý Phát Triển Đất Tp. Hồ Chí Minh 16/09/2022
Phó Phòng Pháp Lý Đất Tp. Hồ Chí Minh 16/09/2022
Phó Giám Đốc, Bất Động Sản Bán Lẻ Tp. Hồ Chí Minh 16/09/2022

Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 16/09/2022

Quản Lý, Kế Hoạch & Ngân Sách

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 16/09/2022

Trưởng Phòng, Tài Chính - Nam Long Land

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 16/09/2022

Giám Đốc, Quản Lý Dự Án

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 16/09/2022

Chuyên Viên Cấp Cao, Pháp Lý Phát Triển Đất

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 16/09/2022

Kỹ Sư Cấp Cao, Kế Hoạch và Điều Phối

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 16/09/2022

Trưởng Phòng, Pháp Lý Dự Án

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 16/09/2022

Trưởng Phòng Quản Lý Thiết Kế Kỹ Thuật

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 16/09/2022

Trưởng Phòng Xây Dựng Quản Lý Dự Án (Hạ Tầng & Cảnh Quan)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 16/09/2022

Trưởng Phòng, Pháp Lý Phát Triển Đất

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 16/09/2022

Phó Phòng Pháp Lý Đất

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 16/09/2022

Phó Giám Đốc, Bất Động Sản Bán Lẻ

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 16/09/2022