Các vị trí đang tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Ngày đăng tuyển
Phó Giám Đốc, Bất Động Sản Bán Lẻ Tp. Hồ Chí Minh 11/08/2022
Chuyên Viên Cấp Cao, Pháp Lý Phát Triển Đất Tp. Hồ Chí Minh 11/08/2022
Kỹ Sư Cấp Cao, Kế Hoạch và Điều Phối Tp. Hồ Chí Minh 11/08/2022
Trưởng Phòng, Pháp Lý Dự Án Tp. Hồ Chí Minh 11/08/2022
Trưởng Phòng Quản Lý Thiết Kế Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh 11/08/2022
Trưởng Phòng Xây Dựng Quản Lý Dự Án (Hạ Tầng & Cảnh Quan) Tp. Hồ Chí Minh 11/08/2022
Giám Sát Thị Trường Vốn Tp. Hồ Chí Minh 11/08/2022
Trưởng Phòng Kế Hoạch & Phân Tích Tài Chính Tập Đoàn Tp. Hồ Chí Minh 11/08/2022
Trưởng Phòng Chiến lược & Thị trường Vốn Tp. Hồ Chí Minh 11/08/2022
Trưởng Phòng, Pháp Lý Phát Triển Đất Tp. Hồ Chí Minh 11/08/2022
Trưởng Phòng Chiến lược & Thị trường Vốn Tp. Hồ Chí Minh 11/08/2022
Phó Phòng Pháp Lý Đất Tp. Hồ Chí Minh 11/08/2022
Giám sát Quản Lý Nguồn Vốn Tp. Hồ Chí Minh 11/08/2022

Phó Giám Đốc, Bất Động Sản Bán Lẻ

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 11/08/2022

Chuyên Viên Cấp Cao, Pháp Lý Phát Triển Đất

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 11/08/2022

Kỹ Sư Cấp Cao, Kế Hoạch và Điều Phối

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 11/08/2022

Trưởng Phòng, Pháp Lý Dự Án

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 11/08/2022

Trưởng Phòng Quản Lý Thiết Kế Kỹ Thuật

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 11/08/2022

Trưởng Phòng Xây Dựng Quản Lý Dự Án (Hạ Tầng & Cảnh Quan)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 11/08/2022

Giám Sát Thị Trường Vốn

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 11/08/2022

Trưởng Phòng Kế Hoạch & Phân Tích Tài Chính Tập Đoàn

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 11/08/2022

Trưởng Phòng Chiến lược & Thị trường Vốn

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 11/08/2022

Trưởng Phòng, Pháp Lý Phát Triển Đất

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 11/08/2022

Trưởng Phòng Chiến lược & Thị trường Vốn

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 11/08/2022

Phó Phòng Pháp Lý Đất

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 11/08/2022

Giám sát Quản Lý Nguồn Vốn

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 11/08/2022