Các vị trí đang tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Ngày đăng tuyển
Giám Đốc Tiếp thị và Cho thuê (BDS Thương mại) Tp. Hồ Chí Minh 26/04/2021
Trưởng Phòng Quản Lý Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh 26/04/2021
Phó Tổng Giám Đốc Công Ty Liên Doanh Tp. Hồ Chí Minh 23/04/2021
Trưởng phòng Phát triển Tổ chức Tp. Hồ Chí Minh 23/04/2021
Trưởng Phòng Quản lý Tài sản (BDS Thương mại) Tp. Hồ Chí Minh 14/04/2021
Phó Giám Đốc Khối Phát Triển Dự Án & Pháp Lý Công Vụ Tp. Hồ Chí Minh 09/04/2021
Trợ Lý Tổng Giám Đốc Tp. Hồ Chí Minh 16/03/2021
Trưởng phòng cấp cao Đào tạo và Phát triển Nhân Tài Tp. Hồ Chí Minh 05/03/2021
Giám Đốc Dự Án Tp. Hồ Chí Minh 14/01/2021
Phó Phòng Pháp Lý Đất Tp. Hồ Chí Minh 14/01/2021

Giám Đốc Tiếp thị và Cho thuê (BDS Thương mại)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 26/04/2021

Trưởng Phòng Quản Lý Kỹ Thuật

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 26/04/2021

Phó Tổng Giám Đốc Công Ty Liên Doanh

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 23/04/2021

Trưởng phòng Phát triển Tổ chức

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 23/04/2021

Trưởng Phòng Quản lý Tài sản (BDS Thương mại)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 14/04/2021

Phó Giám Đốc Khối Phát Triển Dự Án & Pháp Lý Công Vụ

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 09/04/2021

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 16/03/2021

Trưởng phòng cấp cao Đào tạo và Phát triển Nhân Tài

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 05/03/2021

Giám Đốc Dự Án

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 14/01/2021

Phó Phòng Pháp Lý Đất

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 14/01/2021