18/04/2017

Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông Nam Long năm 2017

Kết quả thông tin - tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 2017

01. Thư mời họp đại hội đồng cổ đông

02. Chương trình họp đại hội đồng cổ đông

03. Giấy uỷ quyền tham dự đại hội đồng cổ đông

04. Quy chế làm việc tại đại hội đồng cổ đông

05. Thể lệ biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông

06. Thông báo bầu bổ sung ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2021

07. Giấy đề cử thành viên ban kiểm soát

08. Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên

09. Báo cáo của hội đồng quản trị 2016

10. Báo cáo của ban kiểm soát 2016

11. Tờ trình của ban kiểm soát thông qua báo cáo năm 2016

12. Báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2016

13. Kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận 2017

16. Tờ trình ban kiểm soát v/v chọn đơn vị kiểm toán 2017

17. Tờ trình của HĐQT v/v phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2016

18. Tờ trình của HĐQT về ESG

19. Đề cử thành viên ban kiểm soft Đặng Hồng Tân

20. SYLL - Ban kiểm soát - Đặng Hồng Tân

21. Đề cử thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Lưu Tuyền

22. SYLL - Ban kiểm soát - Nguyễn Lưu Tuyền

23. Tóm tắt thông tin bầu cử Ban kiểm soát

24. Tờ trình của HĐQT về bầu Ban kiểm soát

25. Tờ trình của HĐQT về các vấn đề cần biểu quyết