Các vị trí đang tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Ngày đăng tuyển
Trưởng Phòng Quản Lý Vận Hành Bất Động Sản Thương Mại Tp. Hồ Chí Minh 24/12/2021
Chuyên viên phát triển kinh doanh (Bất động sản thương mại) Tp. Hồ Chí Minh 24/12/2021
Chuyên Viên Cấp Cao Quản lý Vận Hành Tp. Hồ Chí Minh 19/11/2021
Giám Đốc, Tài Chính và Kế Toán NLL Tp. Hồ Chí Minh 09/11/2021
Chuyên Viên Pháp Lý (Bất Động Sản Thương Mại) Tp. Hồ Chí Minh 04/11/2021
Giám Sát, Quản Lý Nguồn Vốn Tp. Hồ Chí Minh 04/11/2021
Giám Đốc Tuân Thủ, Pháp Lý & Rủi Ro Tp. Hồ Chí Minh 04/11/2021
Giám Đốc Bán Lẻ (Khối BĐS Thương mại) Tp. Hồ Chí Minh 02/11/2021

Trưởng Phòng Quản Lý Vận Hành Bất Động Sản Thương Mại

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 24/12/2021

Chuyên viên phát triển kinh doanh (Bất động sản thương mại)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 24/12/2021

Chuyên Viên Cấp Cao Quản lý Vận Hành

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 19/11/2021

Giám Đốc, Tài Chính và Kế Toán NLL

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 09/11/2021

Chuyên Viên Pháp Lý (Bất Động Sản Thương Mại)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 04/11/2021

Giám Sát, Quản Lý Nguồn Vốn

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 04/11/2021

Giám Đốc Tuân Thủ, Pháp Lý & Rủi Ro

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 04/11/2021

Giám Đốc Bán Lẻ (Khối BĐS Thương mại)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 02/11/2021