Các vị trí đang tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Ngày đăng tuyển
Phó Giám Đốc Công Ty TNHH Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Nam Khang Tp. Hồ Chí Minh 08/07/2022
Phó Phòng Pháp Lý Đất Tp. Hồ Chí Minh 08/07/2022
Trưởng Phòng Chiến lược & Thị trường Vốn Tp. Hồ Chí Minh 08/07/2022
Trưởng Phòng, Pháp Lý Phát Triển Đất Tp. Hồ Chí Minh 08/07/2022
Trưởng Phòng Chiến lược & Thị trường Vốn Tp. Hồ Chí Minh 08/07/2022
Trưởng Phòng Kế Hoạch & Phân Tích Tài Chính Tập Đoàn Tp. Hồ Chí Minh 08/07/2022
Giám Sát Thị Trường Vốn Tp. Hồ Chí Minh 08/07/2022
Trưởng Phòng Xây Dựng Quản Lý Dự Án (Hạ Tầng & Cảnh Quan) Tp. Hồ Chí Minh 08/07/2022
Chuyên Viên Mua Hàng Tp. Hồ Chí Minh 08/07/2022
Giám Đốc Quản Lý Thiết Kế Tp. Hồ Chí Minh 07/07/2022
Giám Đốc, Pháp Lý Dự Án & Quản Lý Thiết Kế Tp. Hồ Chí Minh 07/07/2022
Chuyên Viên Cấp Cao, Pháp Lý Phát Triển Đất Tp. Hồ Chí Minh 07/07/2022
Kỹ Sư Cấp Cao, Kế Hoạch và Điều Phối Tp. Hồ Chí Minh 07/07/2022
Trưởng Phòng, Pháp Lý Dự Án Tp. Hồ Chí Minh 07/07/2022
Trưởng Phòng Quản Lý Thiết Kế Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh 07/07/2022
Trưởng phòng Pháp Lý (Bất Động Sản Thương Mại) Tp. Hồ Chí Minh 07/07/2022
Giám sát Quản Lý Nguồn Vốn Tp. Hồ Chí Minh 07/07/2022
Giám Đốc Bán Lẻ (Bất Động Sản Thương mại) Tp. Hồ Chí Minh 07/07/2022
Giám Đốc Công Ty TNHH Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Nam Khang Tp. Hồ Chí Minh 07/07/2022

Phó Giám Đốc Công Ty TNHH Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Nam Khang

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 08/07/2022

Phó Phòng Pháp Lý Đất

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 08/07/2022

Trưởng Phòng Chiến lược & Thị trường Vốn

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 08/07/2022

Trưởng Phòng, Pháp Lý Phát Triển Đất

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 08/07/2022

Trưởng Phòng Chiến lược & Thị trường Vốn

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 08/07/2022

Trưởng Phòng Kế Hoạch & Phân Tích Tài Chính Tập Đoàn

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 08/07/2022

Giám Sát Thị Trường Vốn

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 08/07/2022

Trưởng Phòng Xây Dựng Quản Lý Dự Án (Hạ Tầng & Cảnh Quan)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 08/07/2022

Chuyên Viên Mua Hàng

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 08/07/2022

Giám Đốc Quản Lý Thiết Kế

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 07/07/2022

Giám Đốc, Pháp Lý Dự Án & Quản Lý Thiết Kế

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 07/07/2022

Chuyên Viên Cấp Cao, Pháp Lý Phát Triển Đất

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 07/07/2022

Kỹ Sư Cấp Cao, Kế Hoạch và Điều Phối

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 07/07/2022

Trưởng Phòng, Pháp Lý Dự Án

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 07/07/2022

Trưởng Phòng Quản Lý Thiết Kế Kỹ Thuật

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 07/07/2022

Trưởng phòng Pháp Lý (Bất Động Sản Thương Mại)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 07/07/2022

Giám sát Quản Lý Nguồn Vốn

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 07/07/2022

Giám Đốc Bán Lẻ (Bất Động Sản Thương mại)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 07/07/2022

Giám Đốc Công Ty TNHH Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Nam Khang

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 07/07/2022