Các vị trí đang tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Ngày đăng tuyển
Trưởng Phòng Quản Lý Thiết Kế Kỹ Thuật Ho Chi Minh city 10/06/2022
Trưởng Phòng, Pháp Lý Dự Án Tp. Hồ Chí Minh 09/06/2022
Kỹ Sư Cấp Cao, Kế Hoạch và Điều Phối Tp. Hồ Chí Minh 03/06/2022
Chuyên Viên Cấp Cao, Pháp Lý Phát Triển Đất Tp. Hồ Chí Minh 03/06/2022
Giám Đốc, Pháp Lý Dự Án & Quản Lý Thiết Kế Tp. Hồ Chí Minh 01/06/2022
Giám Đốc Quản Lý Thiết Kế Tp. Hồ Chí Minh 01/06/2022
Trưởng phòng Pháp Lý (Bất Động Sản Thương Mại) Tp. Hồ Chí Minh 01/06/2022
Giám sát Quản Lý Nguồn Vốn Tp. Hồ Chí Minh 01/06/2022
Giám Đốc Bán Lẻ (Bất Động Sản Thương mại) Tp. Hồ Chí Minh 01/06/2022
Giám Đốc Công Ty TNHH Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Nam Khang Tp. Hồ Chí Minh 01/06/2022

Trưởng Phòng Quản Lý Thiết Kế Kỹ Thuật

Nơi làm việc: Ho Chi Minh city

Ngày đăng tuyển: 10/06/2022

Trưởng Phòng, Pháp Lý Dự Án

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 09/06/2022

Kỹ Sư Cấp Cao, Kế Hoạch và Điều Phối

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 03/06/2022

Chuyên Viên Cấp Cao, Pháp Lý Phát Triển Đất

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 03/06/2022

Giám Đốc, Pháp Lý Dự Án & Quản Lý Thiết Kế

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 01/06/2022

Giám Đốc Quản Lý Thiết Kế

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 01/06/2022

Trưởng phòng Pháp Lý (Bất Động Sản Thương Mại)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 01/06/2022

Giám sát Quản Lý Nguồn Vốn

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 01/06/2022

Giám Đốc Bán Lẻ (Bất Động Sản Thương mại)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 01/06/2022

Giám Đốc Công Ty TNHH Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Nam Khang

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 01/06/2022